Katarzyna Kościewicz: historyk literatury, adiunkt Uniwersytetu w Białymstoku, pracownik Katedry Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa IFP UwB, a wcześniej - Ośrodka Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL. Absolwentka Podyplomowych Studiów Edytorskich w Instytucie Badań Literackich PAN. Laureatka w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego na najlepszą pracę magisterską z obszaru humanistyki i nauk  społecznych (1999 r.).  

Łączy zainteresowania wiekiem XIX i XX, szczególną uwagę skupiając na takich zagadnieniach, jak cenzura, recepcja, edytorstwo i geopoetyka. Realizowane tematy badawcze to: cenzurowanie twórczości pisarzy dziewiętnastowiecznych w okresie PRL; klasycy w PRL-u; poezja polska drugiej połowy wieku XIX.

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              

Praca magisterska: Podróż do miasta. Architektura przestrzeni w „Żywych kamieniach” Wacława Berenta), 1998, Uniwersytet w Białymstoku, promotor: dr hab. Jolanta Sztachelska, prof. UwB.

Praca doktorska: Miasto i cywilizacja urbanistyczna w liryce polskiej II połowy XIX wieku, 2009, Uniwersytet w Białymstoku, promotor: dr hab. Jolanta Sztachelska, prof. UwB.

Publikacje:

Monografie:

 • Miejskie strofy. Polska poezja urbanistyczna doby postyczniowej, Białystok 2015, s. 356.
 • Preparowanie dziedzictwa. Pisma Kraszewskiego, Sienkiewicza, Żeromskiego i innych autorów pod cenzorskim nadzorem (1945-1955), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019. 

Artykuły (wybór):

 • Cykl urbanistyczny w poezji pozytywistycznej, w: Polski cykl liryczny, pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy, Białystok 2008.
 • „Poeta pośrodku miasta”. Rzecz o Wiesławie Kazaneckim i jego wierszach, w: Twórczość Wiesława Kazaneckiego, pod red. M. Kochanowskiego, Białystok 2010.
 • „Wciąż o nich pamiętam” – problematyka żydowska w najnowszej literaturze podlaskiej. Rekonesans, w: Podlasie w literaturze – literatura Podlasia (po roku 1989. Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm, pod red. M. Kochanowskiego i K. Kościewicz, Białystok 2012.
 • Kamień i krew. Obraz miasta – świadka historii w poezji polskiej drugiej połowy XIX wieku, w: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, pod red. E. Konończuk i E. Sidoruk, Białystok 2012.
 • Historia pewnego wymuszenia, czyli o kulisach drugiej edycji „Dzienników” Stefana Żeromskiego, w: Literatura w granicach prawa, pod red. K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i M. Lula, Warszawa 2013.
 • Opisać intymność. Autocenzura i cenzura na przykładzie intymnych zapisków Stefana Żeromskiego, w: Życie prywatne Polaków w XIX wieku, pod red. M. Korybut-Marciniak i M. Zbrzeźniak, Olsztyn 2013.
 • Intymistyka i cenzura – na przykładzie pierwszego wydania „Dzienników” Stefana Żeromskiego, w: „Lancetem a nie maczugą”. Cenzura wobec literatury i twórców w latach 1945-1965, pod red. K. Budrowskiej i M. Woźniak – Łabieniec, Warszawa 2012.
 • Obyczajowe, ale czy obyczajne. Wokół intymnych dzienników Stefana Żeromskiego, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 1 (19).
 • Wyobraźnia w okowach. Henryka Sienkiewicza potyczki z cenzurą. Rekonesans, w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2013, R. VI (XLVIII).
 • Twórczość Henryka Sienkiewicza w ocenie GUKPPiW, w: Kariera pisarza w PRL-u, pod red. M. Budnik, K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i K. Kościewicz., Warszawa 2014, s. 149-166.
 • Jakiego Sienkiewicza czytaliśmy w PRL-u?, w: „Wschodni Rocznik Humanistyczny" 2014, t. X.
 • Tradycja źle widziana. Recepcja porozbiorowych i międzywojennych syntez historycznoliterackich w PRL-u, w: Historie literatury polskiej 1864-1914, pod red. U. Kowalczuk, Warszawa 2015, s. 441-452.
 • Żeromski socrealistyczny? O adaptacji scenicznej „Grzechu” z 1951 roku dokonanej przez Leona Kruczkowskiego, w: Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest?, pod red. Z. J. Adamczyka, Kielce, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, 2015, s. 367-374.
 • Routine but Ribald. Intimacy in Stefan Żeromski’s journals, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, R. 7, nr 3, s. 200-216.
 • Kultura schyłkowego PRL-u w nowych odczytaniach [Rec. 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, pod red. Kamili Budrowskiej, Wiktora Gardockiego i Elżbiety Jurkowskiej, Warszawa 2015], „Napis” 2016.
 • [współautor: K. Boroda] Cenzurowanie widowisk w 1949 roku w świetle statystyki Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, w: Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW, pod red. K. Budrowskiej, M. Budnik i K. Kościewicz, Białystok 2017.
 • Poezja na łamach prasy codziennej w 1870 roku. Prolegomena (na materiale „Kuriera Warszawskiego“), „Wiek XIX”, R. X (LII), 2017 , s. 95-11.
 • Seweryna Duchińska jako tłumaczka i popularyzatorka poezji obcej. Szkic do portretu, w: Literatura i kultura lat sześćdziesiątych XIX wieku. Między polityką a prywatnością. Dyslokacje, pod red. U. Kowalczuk, D. Makucha i D. M. Osińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019
 • „Z tych artykułów też już prof. Pigoń rezygnuje”. Wokół problemów z recepcją publicystyki Stefana Żeromskiego w Polsce Ludowej z cenzurą w tle, w:  Stefan Żeromski: twórca, działacz, obywatel, red. R. Kotowski, S. Zacharz,Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Kielce 2019.

Edycje źródeł:

 • Recenzje cenzorskie tomu 53 "Dzieł" Henryka Sienkiewicza pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, w: „Wschodni Rocznik Humanistyczny" 2014, t. X.
 • „Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948-1954), wybór, opracowanie naukowe, wstęp: K. Budrowska, K. Kościewicz; opracowanie redakcyjne: M. Budnik, W. Gardocki, Białystok 2016.
 • „Lista sztuk wycofanych. Tajne”; „Lista sztuk niezaleconych do wystawienia”, wstęp i opracowanie K. Kościewicz, „Pamiętnik Teatralny”, R. LXVII, 2018, nr 1-2, s. 163-203.
 • Czasy wytrwale poetyckie. Wiersze z prasy lat 1864–1894, wstęp i oprac. K. Kościewicz, R. Okulicz-Kozaryn i D. M. Osiński, wybór tekstów: zespół PNAMC, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2017.

Redakcje książek:

 • Podlasie w literaturze – literatura Podlasia (po roku 1989. Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm, pod red. M. Kochanowskiego i K. Kościewicz, Białystok 2012.
 • Kariera pisarza w PRL-u, pod red. M. Budnik, K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz, K. Kościewicz, Warszawa 2014.
 • Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW, pod red. K. Budrowskiej, M. Budnik i K. Kościewicz, Białystok 2017.
 • współredakcja monograficznego numeru czasopisma „Białostockie Studia Literaturoznawcze” (nr 14, 2019).

Redakcja serii:

 • „Cenzura w PRL. Archiwalia”.

Udział w grantach:

 • Miasto i cywilizacja urbanistyczna w liryce polskiej II połowy XIX wieku. 2007-2009, grant promotorski, wykonawca.
 • Cenzura wobec literatury polskiej w latach 1945-1989, NPRH 11H 11 005280, 2012-2017, wykonawca.
 • Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864–1894 (podstawa bibliograficzno-materiałowa), NPRH 11 H 11 013880, 2012-2017, wykonawca.

 

Organizacja konferencji naukowych:

 • Podlasie w literaturze - literatura Podlasia (po 1989 roku). Nowoczesność – regionalizm - uniwersalizm. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Trans Humana i Instytut Filologii Polskiej UwB, Białystok 2011.
 • Kariera pisarza w PRL-u. Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Instytut Filologii Polskiej UwB, Białystok 2014.
 • Liryka polska drugiej połowy XIX wieku w obiegu prasowym, Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu, Gdynia 2017.
 • Literatura porozbiorowa i międzywojenna w PRL-u, Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Instytut Filologii Polskiej UwB, Białystok 2018 .

 

Wybrane prace popularyzatorskie:

 • współautorstwo przewodnika popularyzującego wiedzę o historii i kulturze Białegostoku Spacer z Kawelinem. Przewodnik dla dzieci po Białymstoku, Białystok 2014;
 • kierowanie projektem „Mały Białystok”, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat historii i kultury Białegostoku wśród dzieci (www.malybialystok.pl);
 • udział w spotkaniach dla dzieci popularyzujących wiedzę o historii i kulturze regionu (grudzień 2014);
 • działalność popularyzująca literaturę i czytelnictwo w Stowarzyszeniu „Fabryka Bestsellerów” (festiwale literackie, spotkania z pisarzami, audycje radiowe);
 • udział w obradach jury (przewodnicząca jury) w konkursie literackim „Tutaj jestem” organizowanym przez WOAK w Białymstoku (m.in. w latach 2014-2020) oraz autorstwo posłowi do nagrodzonych książek;
 • prowadzenie studenckiego projektu „Urodziny Sienkiewicza” (2016);
 • prowadzenie warsztatów edytorskich zorganizowanych na kierunku studiów „E- edytorstwo i techniki redakcyjne” na UMCS w II kwartale 2016 r;
 • prowadzenie wykładów o cenurowaniu klasyków polskich w PRL-u w X 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie;
 • realizacja projektu „Wykładów otwartych” na specjalności edytorskiej (cztery odsłony z następującymi gośćmi: red. Maria Kubala, red. Andrzej Kalinowski, dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, dr Krzysztof Boroda).
 • wygłoszenie wykładu na temat: Ocenzurować Żeromskiego, spreparować Sienkiewicza. Literatura drugiej połowy XIX wieku w dokumentach cenzury Polski Ludowej, Instytut Filologii Polskiej UAM, spotkanie Koła Cyklistów & Findesieclistów, kwiecień 2019.